அறிவிப்பு:-

யுபிஎசார் தேர்வு 2015

08-10 செப்டம்பர் 2015


>>ஆசிரியர் தின விருந்து-2010

நிகழ்ச்சி: ஆசிரியர் தின விருந்து-2010
நாள்: 17.05.2010
இடம்: சங்ரிலா உணவகம், பாரிட் புந்தார்


தலைமையாசிரியருக்கு அன்பு பரிசு
(அன்று காலையில் பள்ளியில் நடந்த ஆசிரியர் தினக் காட்சிகளின்
படத்தொடுப்பை வியந்து பார்க்கிறார்)
அழகேஸ்ரீ, சுபா, கோகிலா, விகியா
அணிகலா, கிருஷ், உமா
பரிமளா, சற்குணன், தலைமையாசிரியர்
சுபாவுக்கு அன்பளிப்பு
தலைமையாசிரியரோடு ஆசிரியர்கள்

0 comments: