அறிவிப்பு:-

யுபிஎசார் தேர்வு 2015

08-10 செப்டம்பர் 2015


தலைமையாசிரியர் பணிஓய்வு பாராட்டு நிகழ்ச்சி

நிகழ்ச்சி:- தலைமையாசிரியர் திரு இரா.கோவிந்தராஜு பணிஓய்வு
நாள்:- 27-10-2010 (அறிவன்)
இடம்:- மலிஞ்சா மண்டபம், கிரியான் மாவட்டக் கல்வி அலுவலகம்


2 comments:

vetha said...

selamat bersara sir.

Raju said...

Thanks for all the effort and hardwork taken by our family members during my send off programme. This shows how close we have been.You all will be in my mind forever. Please keep up the goodwork. Please publish all our programmees in our blog.